Je veľmi praktické a z časového hľadiska aj úsporné, ak sa rozhodneš pri písaní diplomovky nadviazať na tému z tej diplomovky. Čerpať môžeš práve z teoretického základu, ktorý si si vytvoril(a) napísaním bakalárky.


Je veľmi praktické a z časového hľadiska aj úsporné, ak sa rozhodneš pri písaní diplomovej práce  nadviazať na tému z tej bakalárskej. Čerpať môžeš práve z teoretického základu, ktorý si si vytvoril(a) napísaním bakalárky. Bakalárka a diplomovka sú si veľmi podobné, no nie totožné. My sme sa pozreli na ich základné rozdiely.

 

(Zdroj: pixabay.com)

 

Ukončenie štúdia

Bakalárkou ukončuješ prvý stupeň vysokoškolského štúdia a pri úšpešnom ukončení získaš titul Bc. Pričom pri diplomovke je dôležité už tento titul mať, aby si mohol začať študovať ďalej. Inak nebudeš môcť ukončiť druhý stupeň vysokoškolského štúdia, kde chceš získať titul magistra, inžiniera alebo doktora.

 

Rozsah

Rozsah bakalárskej práce by mal byť spravidla 30 – 40 normostrán, teda 54 000 - 72 000 znakov, vrátane medzier. Na rozdiel od bakalárky sa rozsah diplomovej práce pohybuje na úrovni 50 až 70 normostrán, čiže 90 000 - 126 000 znakov.

 

Obsahovo

Bakalárka je primárne prácou, kde dávaš dohromady prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie. To znamená, že sa učíš spracovať text a preukazuješ spôsobilosť zhromažďovať, interpretovať a pracovať so základnými informačnými prameňmi. Diplomovka je však  obsiahlejšia, vedeckejšia a nesumarizuje, ale mal(a) by si priniesť predovšetkým nové poznatky. :-)

 

Výskumná časť

Súčasťou bakalárky nie je nevyhnutne aj výskum. Ten dostáva priestor v diplomovke. Práve v diplomovej práci preukazuješ schopnosť samostatného tvorivého prístupu pri riešení konkrétneho vedeckého problému. Praktická, empirická časť je považaná za kľúčovú, nakoľko prostredníctvom nej máš overiť platnosť vopred stanovených hypotéz, navrhuješ konkrétne praktické riešenia, či návrhy na zlepšenie daného stavu a formuluješ v nej výskumné zistenia.

 

Náležitosti

Súčasťou bakalárky sú:

a)  obal

b)  titulný list

c)  zadanie záverečnej práce (nepovinné)

d)  čestné vyhlásenie (nepovinné)

e)  poďakovanie (nepovinné)

f)  abstrakt v štátnom jazyku

g)  abstrakt v cudzom jazyku (väčšinou v anglickom jazyku, no je nie to pravidlo)

h)  obsah

i)  zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné)

j)  zoznam skratiek a značiek (v prírodovedných odboroch povinné)

k)  slovník (nepovinné)

l)  úvod

m)  jadro práce (kapitoly)

n)  záver

p)  zoznam bibliografických odkazov

q)  prílohy (nepovinné)

r)  sprievodný materiál (nepovinné)

 

To isté platí aj pre diplomovku, avšak tu je potrebné nezabúdať na predhovor, ktorý nasleduje po abstrakte v cudzom jazyku a resumé nasledujúce po závere.