Abstrakt je krátka charakteristika. Pripravuje ho autor bakalárskej práce, aby mohol čitateľa pomocou niekoľkých viet informovať o obsahu sviheh bakalárskej práce.


Abstrakt v bakalárskej práci


Mohli by sme ho nazvať aj technickým zhrnutím práce. Píše sa v slovenskom a cudzom jazyku. Mal by tvoriť tri odseky, a jeho rozsah by sa mal pohybovať do polovice jednej normostrany.

 

Prvý odsek sa venuje základným údajom vašej bakalárskej práce, ako je napríklad názov, vaše meno, meno konzultanta, katedra, ku ktorej patríte, titul, ktorý prácou získate. Teda v tomto prípade je to Bc. Posledný údaj tvorí počet strán.

 

Druhý odsek tvorí už samotný abstrakt. Ide o zhrnutie celej práce v stručnosti. Môžete tu napísať čo bolo vašou témou, cieľom a hypotézou,  z koľkých kapitol sa skladá teoretická časť, koľko tvorí praktickú časť, čo ste zistili, a či sa cieľ naplnil. Prípadne, čo ponúka váš záver. Pripravte sa na to, že bude veľmi ťažké napísať to všetko na malú plochu. Nebojte sa však stručnosti a artikulujte naozaj to najdôležitejšie.

 

Tretí odsek tvoria kľúčové slová. Pripravte si aspoň 5-6 slov, ktoré tvoria základ vašej práce.

 

Následne vám zostáva napísaný abstrakt preložiť do cudzieho jazyka.

 

Upozornenie – v smernici každej univerzity sa nachádzajú postupy k písaniu abstraktu a zároveň aj vzory. Aj preto si radšej preštudujte požiadavky vašej vysokej školy, aby ste dodržali práve ich pohľadávky.