Jadro tvorí hlavnú časť diplomovej práce. Na vyhladajto.sk sa dozviete, čo musí obsahovať a akým spôsobom ho má autor písať.


Ak ste za sebou nechali úspech v bakalárskej práci, táto časť textu by vám nemala robiť žiadny problém. Jednoducho povedané, robíte podobný text ako v bakalárskej práci, ibaže by ho malo byť podstatne viac, a malo by tiež byť na vyššej vedeckej úrovni a prepojené tiež už s tým, čo ste sa naučili. Pretaviť by ste tam mali teda v podstatnej časti aj svoju študentskú osobnosť. Jadrom vlastne začínate svoje písanie diplomovej práce. Skladá sa z teoretickej a interpretačnej časti.

 

Teoretická časť

Pri písaní teoretickej časti by ste mali dbať na počet aj rôznorodosť zdrojov. V diplomovej práci je jednou z úspešných podmienok jej zvládnutia práve práca so zdrojmi. Nespoliehajte sa teda na zopár kníh, a prevetrajte aj zahraničnú literatúru, internetové zdroje, ale aj časopisy, zborníky a rôzne iné vedecké texty. Áno, je to zdĺhavé, ale ak hľadanie podkladov k teoretickej časti prenecháte portálu Vyhľadaj.to, vám už ostáva celú teoretickú časť už len napísať. A to je určite potešujúce. Druhou dôležitou informáciou okrem práce so zdrojmi je percentuálny podiel použitého textu – týka sa to tých, ktorí istým spôsobom nadviazali na svoju bakalársku prácu práve v diplomovej. Ak budete chcieť čerpať niektoré teorémy práve z nej, použiť budete môcť len isté percento. Pohybuje sa zväčša medzi 20 a 30%. O presnom čísle sa však radšej informujte v smernici vašej školy. Nuž a o tom, ako by ste mali písať teoretickú časť, vám snáď nemusíme dlho písať, keďže to svoje poznáte už z písania bakalárskej práce. Dôležité je, aby ste začali so všeobecnejšími poznatkami, ktoré budete postupne pretavovať do užších poznatkov. Je dobré, ak bude aj v tejto časti istý poriadok, a preto by mala byť rozdelená do jednotlivých kapitol. Diplomová práca je záverečná práca rozhodne na vyššej vedeckej úrovni, preto by sa aj v teórii mal odzrkadľovať váš vzťah k danej téme, napríklad vo forme vlastných príkladov. Samozrejme, nezabudnite, že aj keď napíšete niečo vlastné, musí sa to stále niesť v odbornom duchu, keďže sa jedná o záverečnú prácu.

 

Praktická časť

Keď skončila teória, prichádza čas na vaše skutočné schopnosti, myšlienky, výskum, analýzy, či porovnania. Interpretačná časť je skutočne o vás, a hodnotí sa zo všetkých častí záverečných prác najviac. Aj tu by mal vládnuť istý poriadok prostredníctvom rozdelenia jednotlivých častí textu na kapitoly. Začať by ste mali opisom vášho cieľa, prípadne rozpísaním svojich čiastkových cieľov. Následne by ste mali jednu kapitolu venovať Metodike práce, teda spôsobom, formám, pracovným postupom. Mali by ste napísať aj to, akým spôsobom ste získavali údaje, či zdroje, a v podstate musíte všetko, čo sa vo vašej interpretačnej časti bude nachádzať, rozmeniť na tie najmenšie čiastočky. Ak neviete, ktorým smerom sa v rámci získavania údajov vybrať, poraďte sa s vedúcim práce. Závisí to predovšetkým od toho, aká je vaša téma, a čo je jej cieľom. Medzi najpoužívanejšiu metodiku patria dotazník, analýza, komparácia, kvalitatívny a kvantitatívny výskum, rozhovor, či experimenty. Okrem metodiky je potom dôležité aj to, ako budete tieto výsledky vyhodnocovať. Dôležité je nielen o nich napísať, ale ich aj správne odôvodniť, pretože to je koniec koncov najdôležitejšie.