V bakalárskej práci by ste mali dodržiavať určité požadované náležitosti, ktoré upravuje smernica vašej školy. Zväčša sú náležitosti nasledovné:


Bakalárskou prácou končíte prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Zvládnuť by ste teda mali aj náležitosti, ktoré si od vás tento druh práce vyžaduje. Aj toto sa totiž hodnotí. Opäť vám odporúčame naštudovať si smernicu vašej univerzity, ktorú navštevujete. Mali by v nej byť všetky informácie o náležitostiach bakalárskej práce, ktoré musíte splniť. Ak to nebýva určené inak, zväčša sú náležitosti nasledovné.

 

Rozsah bakalárskej práce


Bakalárske práce sa pohybujú v rozmedzí 30 – 40 normostrán, čo je približne 54 000 – 72 000 znakov. Rátajú sa samozrejme strany s čistým textom, t.j. bez príloh, zoznamov skratiek, či obrázkov. Ak vám to smernica neurčuje inak, používa sa:


        ·       Písmo: Times New Romance, veľkosť 12

        ·       Riadkovanie 1,5

 

Veľkosť písma by mala byť jednotná, s výnimkou názvov kapitol, poznámok pod čiarou, tabuliek, či príloh. Taktiež pozor na riadkovanie pod čiarou, ktoré by sa malo pohybovať na čísle 1.

 

Pozor by ste si mali dať aj na nastavenia strán, či okraje a nepretržité číslovanie arabskými číslicami. Výnimkou je titulný list, ktorý sa číslom strany nezvykne označovať. Ako okraje nastaviť, by ste mali mať v smernici vašej univerzity.

 

Štýl

Celá bakalárska práca sa považuje za vedeckú prácu menšieho rozsahu, preto by ste k nej mali adekvátne prispôsobiť aj štýl. Samozrejme, v celej práci by ste mali používať odborný štýl. Písať by ste ju mali v prvej osobe množného čísla v minulom čase. Autorský plurál a odborný štýl sú teda základom, ktorý je pre typ tejto záverečnej práce potrebný, a nedá sa mu vyhnúť.