Diplomovou prácou končíte druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Vďaka bakalárskej práci už máte niečo v rámci náležitostí určite naštudované. Ak ste už pozabudli, radi vám ich pripomenieme.


Náležitosti v diplomovej práci

Diplomovou prácou končíte druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Vďaka bakalárskej práci už máte niečo v rámci náležitostí určite naštudované. Ak ste už pozabudli, radi vám ich pripomenieme. Najprv by ste si však mali pozrieť smernicu vašej univerzity, resp. fakulty, ktorá sa týka práve týchto písomných náležitostí. Pokiaľ to nemáte určené inak, tak sú tieto podmienky nasledovné:

 

Rozsah

Diplomové práce sú dlhšie ako tie bakalárske. Ich rozsah si však určuje konkrétna škola. Zväčša sa však pohybuje medzi 50 – 80 normostranami. Ide o čisté texty bez príloh, zoznamov, skratiek, literatúry. Čo sa týka písma, pokiaľ nemáte v smernici iné požiadavky, používa sa:

·       Písmo: Times New Roman, veľkosť 12

·       Riadkovanie: 1,5

 

Veľkosť písma by mala byť jednotná, s výnimkou názvov kapitol, poznámok pod čiarou, tabuliek, či príloh. Taktiež pozor na riadkovanie pod čiarou, ktoré by sa malo pohybovať na čísle 1.

 

Pozor by ste si mali dať aj na nastavenia strán, či okraje a nepretržité číslovanie arabskými číslicami. Výnimkou je titulný list, ktorý sa číslom strany nezvykne označovať. Ako okraje nastaviť, by ste mali mať v smernici vašej univerzity.

 

Štýl

Celá diplomová práca sa považuje za vedeckú prácu väčšieho rozsahu, preto by ste k nej mali adekvátne prispôsobiť aj štýl. Samozrejme, v celej práci by ste mali používať odborný štýl. Písať by ste ju mali v prvej osobe množného čísla v minulom čase. Autorský plurál a odborný štýl sú teda základom, ktorý je pre typ tejto záverečnej práce potrebný, a nedá sa mu vyhnúť. V tomto prípade sú menšie odbočenia od štýlu doslova zakázané. Aj preto, že máte za sebou 5 ročné štúdium, a preto by malo byť skutočne nevyhnutné vyjadrovať sa odborne.