V smernici každej školy sa nachádzajú presné pokyny aká ma byť štruktúra diplomovej práce. Aj pri písaní bakalárskej práce ste museli dodržať istú štruktúru, ktorú vám nariadili smernica školy.


Ide tu predovšetkým o formálnu úpravu vašej práce, a o akýsi poriadok, ktorý by ste mali dodržať. Aj pri písaní bakalárskej práce ste museli dodržať istú štruktúru, ktorú vám nariadili smernica školy. Rovnako budete musieť postupovať aj pri diplomovej práci. No aj tu by ste sa o tej správnej štruktúre a forme mali informovať v smerniciach univerzity. Ak teda nemáte určené iné požiadavky, zväčša je smernica nasledovná:

 

·       Obal práce

·       Titulný list

·       Zadanie diplomovej práce (ak je povinné)

·       Čestné vyhlásenie

·       Poďakovanie (ak je povinné)

·       Abstrakt v slovenskom jazyku

·       Abstrakt v cudzom jazyku

·       Predhovor (ak je povinný)

·       Obsah

·       Zoznam skratiek, ilustrácií, tabuliek (ak sa v práci nachádzajú)

·       Úvod

·       Jadro

·       Záver

·       Zoznam bibliografických odkazov

·       Prílohy

 

Nezabudnite si však tieto body skontrolovať so šablónou a požiadavkami vašej vysokej školy.