Ako napísať úvod k diplomovej práci, čo má úvod diplomovej práce obsahovať sa dozviete na www.vyhladajto.sk.


Často býva v tomto úseku práce len prázdny kurzor. Možno ani vy neviete ako začať. Úvod sa píše vždy na konci, no niekedy je pre študentov tou najťažšou časťou. Vy už máte za sebou bakalársku prácu, a tak si pokojne môžete spomenúť alebo pozrieť akým štýlom ste písali úvod tam. Pomôžte si aj našimi radami.

 

Natrafili ste na nejakú zaujímavú myšlienku počas písania práce? Poznačte si ju! Zísť sa vám môže ako úvodný citát, od ktorého sa môžete odraziť. Následne môžete popísať, čo bolo témou práce a prečo ste sa rozhodli práve pre ňu. Mal by uvádzať do problematiky, no zároveň by mal byť stručný a výstižný.

 

Po krátkom odseku venujúcom sa téme, môžete v novom odseku napísať niečo o teoretickej časti. Koľko má kapitol, čomu sa v nich venujete, prípadne načrtnúť nejaký významný zdroj, na ktorý chcete upozorniť. Nezamieňajte si to však s celkovými bibliografickými odkazmi, pre ktoré je určená samostatná časť. Vypichnite len tie najzákladnejšie zdroje, ktoré vás priviedli k teórii.

 

Ďalší odsek v úvode môže odkazovať na vašu výskumnú časť. V stručnosti tu teda spomeniete čo je cieľom práce, prípadne svoje čiastkové ciele. Okrem toho môžete popísať aj už existujúce práce, ktoré sa zameriavali na podobné ciele, no vo svetle svojej práce a v objasnení, čo iné ponúkate práve vy. V čom je teda vaša diplomová práca odlišná a výnimočná.