Vyhľadávanie a zbieranie podkladov pre bakalárske , diplomové, rigorózne, dizertačné či habilitačné práce si bez internetu nedokáže predstaviť asi žiadny študent. S jeho nástupom sa však čoraz viac začína preberať otázka problematiky autorských práv a plagiátorstva. Právne normy, ktoré upravujú pojem plagiátorstva sú zákon o vysokých školách (313/2001 Z. z.) a až sekundárne autorský zákon (č. 618/2003 Z. z.).


Vyhľadávanie a zbieranie podkladov pre bakalárske , diplomové, rigorózne, dizertačné či habilitačné práce si bez internetu nedokáže predstaviť asi žiadny študent. S jeho nástupom sa však čoraz viac začína preberať otázka problematiky autorských práv a plagiátorstva. Právne normy, ktoré upravujú pojem plagiátorstva sú zákon o vysokých školách (313/2001 Z. z.) a až sekundárne autorský zákon (č. 618/2003 Z. z.).

Slovo plagiarius (teda plagiátor) pochádza zo starovekého Ríma a označoval únoscu slobodných ľudí, detí ale aj otrokov. Túto silnú metaforu prvý krát použil rímsky básnik Martialis v 1. storočí, keď Fidentinus recitoval jeho básne a vyhlasoval ich za svoje. V dnešnej dobe chápeme tento pojem odlišne, ide o únos myšlienok a nápadov, ktoré potom plagiátor prezentuje ako svoje vlastné.

Za plagiátorstvo možno považovať úmyselné kopírovanie cudzieho textu a jeho vydávanie za vlastné, nepresné citovanie použitej literatúry alebo vynechanie citácie (aj neúmyselne) z niektorého využitého zdroja. Pri tvorbe odborných textov v rámci písania záverečných alebo iných prác je preto dôležité zoznámiť sa s pravidlami citácií a etiky publikovania.

Aj my Ti pomôžeme vyhľadať a zozbierať podklady (choď na hlavnú stránku), prípadne pozrieť si čo dostaneš môžeš 
tu.

Plagiátorstvo má totiž dva rozmery: etický a právny.

Sankcie za plagiátorstvo sú stanovené už na úrovni autorského zákona. Z pohľadu štúdia a písania bakalárskych, diplomových, rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác (prípadná iných prác v rámci štúdia) je plagiátorstvo jedným z najvážnejších priestupkov voči akademickej etike a radí sa tak k disciplinárnym priestupkom, za ktoré môže byť študent napomenutý, podmienečne vylúčený zo štúdia, prípadne i vylúčený na trvalo, ak sa dokáže, že  tak urobil úmyselne. Podľa Trestného zákona ide o trestný čin, za ktorý môže byť páchateľ potrestaný odňatím slobody od šesť mesiacov až do osem rokov, takže pri vyhľadávaní podkladov pre záverečnú prácu si skutočne dávajte pozor.


Typy plagiátorstva:

•             monolingual, kedy sa preberajú texty v rámci jedného jazyka

•             cross‐language-preberanie textov z viacerých jazykov

•             doslovné plagiátorstvo je prevzatie cudzej práce (doslova, alebo s malými zmenami)

•             patchwriting alebo mozaikové plagiátorstvo je termín, ktorý sa používa, ak niekto použije dôležité frázy alebo myšlienky niekoho iného (iných) bez uvedenia pôvodného autora (autorov)

Plagiátorstva sa nedopustíte, ak:

•             citujete vlastné práce

•             použijete všeobecné informácie, ktoré sú ľahko overiteľné na viacerých miestach a z rôznych prameňov

•             použijete všeobecne zaužívané výrazy a všeobecne známe historické údaje

•             použijete v práci teoretické argumenty, ktoré sú často a verejne diskutované

Pri písaní bakalárskych, diplomových, dizertačných, habilitačných či rigoróznych prác, či iných prác si dajte pozor nato, aby ste:

•             vždy uvádzali citáty v úvodzovkách

•             uvádzali pravdivé a úplne informácie o pôvodnom zdroji

•             neparafrázovali (čiastočne nepreformulovali text bez zmeny  hlavnej myšlienky) bez uvedenia príslušného zdroja

•             necitovali príliš veľa cudzích diel, tak, že cudzie texty budú tvoriť prevažnú časť vašej práce

Odhaľovanie plagiátorstva

Až tretina študentských prác je do určitej miery plagiátorstvo, k čomu “dopomohol” hlavne internet. Odpoveďou univerzít na tento trend bolo vytvorenie rozsiahlych databáz študentských prác a špecializovaných softvérov, ktoré umožňujú porovnávať navzájom texty a tak odhaliť plagiát od originálu.

ETD (Electronic Theses and Dissertations) je spoločným projektom viacerých univerzít, ktorý sa zameriava na archiváciu bakalárskych, rigoróznych, habilitačných, diplomových a dizertačných prác. Autori projektu uvažujú tiež s perspektívou prepojenia SK ETD s medzinárodnou databázou NDLTD, čím by sa účinnosť odhaľovania plagiátov zvýšila.

Na Slovensku funguje Centrálny register záverečných prác od roku 2009, ktoré má na starosti Ministerstvo školstva (podľa novely zákona 496/2009 Z. z.). Sem každá univerzita automaticky po odovzdaní a ešte pred obhajobou nahráva všetky záverečné práce a porovnáva ich medzi sebou i s ďalšími databázami.. Práce sa uchovávajú v registri po dobu 70 rokov.