Už ste konečne dokončili záverečnú prácu, dali ju zviazať, odovzdali vytlačené kópie profesorovi a nahrali elektronickú formu do systému? Potom vám stačí už len čakať na posudok k práci. Bez neho záverečnú prácu neobhájite a my sa dnes pozrieme na to, čo v takomto posudku nájdete.


Napísanie posudku je vlastne celkové zhodnotenie vaše práce. Píšu sa vždy dva posudky, pričom jeden píše priamo váš školiteľ a druhý píše oponent vaše práce. Oponentom môže byť vyučujúci na vašej škole, no taktiež aj externý pracovník pôsobiaci na inej vysokej škole, či dokonca zamestnanej nejakej spoločnosti.

Oponentský posudok

Oponent je povinný posudok napísať a odovzdať najneskôr 3 dni pred konaním štátnej skúšky. Ak sa tak nestane a vy ste posudok stále nedostali, kontaktujte vedúceho vaše katedry. Oponent vytvára posudok dvakrát a na každom musí byť jeho podpis. Oponentský posudok je veľmi dôležitý, lebo zohráva podstatnú úlohu pri celkovom hodnotení záverečnej práce.

Hodnotenie záverečnej práce

Hodnotenie záverečnej práce je pomocou štandardnej stupnice, kde k jednotlivým klasifikačným hodnoteniam prislúcha nasledujúci počet bodov:

  • A (výborne) – 100-93
  • B (veľmi dobre) – 92-86
  • C (dobre) – 85-79
  • D (uspokojivo) – 78-72
  • E (dostatočne) – 71-64
  • Fx (nedostatočne) – 63 a menej bodov

Kritéria hodnotenia záverečnej práce oponentom

Nemusíte sa však báť toho, že by oponent hodnotil vašu prácu subjektívne podľa svojich pocitov. Musí postupovať podľa určitých kritérií a zaoberá sa tak viacerými časťami práce. Kritériá, podľa ktorých sa hodnotí záverečná práca sú hlavne:

·       Výber témy

·       Cieľ práce

·       Metodika práce

·       Záver a návrh na využitie poznatkov

·       Adekvátnosť literárnych zdrojov

·       Formálne spracovanie práce

·       Výsledky práce
Zdroj: pixabay.com

 

Veríme, že sa vám článok páčil. Pokiaľ práve finišujete so svojou záverečnou prácou, tak vám prajeme veľa šťastia a nech dostanete od oponenta čo najlepší posudok.