ŠTATÚT SÚŤAŽE "SÚŤAŽ o podklady k tvojej záverečnej prác" ďalej len „Štatút") Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.


ŠTATÚT SÚŤAŽE


"SÚŤAŽ o podklady k tvojej záverečnej prác" ďalej len „Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.


1. Organizátor súťaže „Vyhraj (ďalej len „súťaž") je:

Obchodné meno: Sources Ninja s.r.o.

Sídlo: Sibírska 22, 080 01 Prešov

IČO: 50 332 040

DIČ: 2120283627

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 15.3.2020 (11:00 hod.) do 29.3 (20:00 hod.). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci") a výhercom v súťaži sa môže stať, ktorýkoľvek užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky a ktorý sú zároveň fanúšikom stránky https://www.facebook.com/vyhladajto/ súhlasia s pravidlami súťaže a s týmto štatútom súťaže.

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno spoločnosti.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal LIKE na tento príspevok na Facebooku, dal LIKE na našu stránku na Facebooku a do komentára na https://www.facebook.com/vyhladajto/  pod súťažným príspevkom vložil komentár, kde označí aj iných ľudí, ktorí sa môžu zapojiť do súťaže a zároveň sa vyjadrí na aký druh záverečnej práce by použil výhru.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je : Podklady k tvojej záverečnej práci 

(nepeňažná výhra nepresahuje 350 €, je oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov)

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov . Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do štyroch (4) pracovných dní po skončení času konania súťaže.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na https://www.facebook.com/vyhladajto/ . Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 

8. Ochrana osobných údajov

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.vyhladajto.sk

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Prešove, 15.3.2020