Tvoje štúdium na vysokej škole sa síce chýli ku záveru, ale pre jeho úspešné dokončenie ešte chýba jedna veľmi podstatná časť, a tou je diplomová práca. Vypracovanie diplomovej práce nie je však práca na jeden víkend a ani na dva. Jedná sa o záverečnú prácu pri ukončení štúdia, a preto je v prvom rade jej rozsah dvojnásobný oproti bakalárskej práci, čo predstavuje asi 60 až 80 normalizovaných strán. Nie je to málo, a preto je niekedy ťažké vedieť, kde začať. Práve preto nájdeš v tomto článku najdôležitejšie rady, ako postupovať pri písaní diplomovej práce a čo je pri písaní tejto záverečnej práce najdôležitejšie.


Tvoje štúdium na vysokej škole sa síce chýli ku záveru, ale pre jeho úspešné dokončenie ešte chýba jedna veľmi podstatná časť, a tou je diplomová práca. Vypracovanie diplomovej práce nie je však práca na jeden víkend a ani na dva. Jedná sa o záverečnú prácu pri ukončení štúdia, a preto je v prvom rade jej rozsah dvojnásobný oproti bakalárskej práci, čo predstavuje asi 60 až 80 normalizovaných strán Práve preto nájdeš v tomto článku najdôležitejšie rady, ako postupovať pri písaní diplomovej práce a čo je pri písaní tejto  záverečnej práce najdôležitejšie.

Čo je vlastne tzv. „diplomovka“?

Diplomová práca je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca odborného charakteru. Je to spravidla druhá a posledná záverečná práca na základnom vysokoškolskom štúdiu, ktorú študent pripravuje, avšak mala by sa v nej prejaviť vyzrelosť a vedomosti študenta získané počas štúdia. 

Počet strán diplomovej práce určujú jednotlivé školy a univerzity. Oproti bakalárskej práci je však dvojnásobný – a má spomínaných priemerne asi 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov). Dobrou správou však je, že do jej rozsahu sa počíta úvod, jadro, záver vrátane zoznamu literatúry a citácií. Vynechané sú spravidla len úvodné strany a citácie. 

Praktická časť je založená predovšetkým na výskume a uplatnením teórie do praxe. Má rôzne podoby, napríklad vo forme dotazníkov, výpočtov či výskumov. Oproti bakalárskej práci si však treba uvedomiť, že by mala byť naozaj omnoho odbornejšia a písaná na vyššej úrovni.

Základným cieľom v diplomovej práci je ukázať odbornosť študenta. Pri vypracovaní diplomovej práce tvorí teória zvyčajne len krátku časť, pokiaľ sa nejedná o teoretické či humanitné odbory, a zvyšok by mal pozostávať predovšetkým z vlastného výskumu či prínosu. Veľmi dôležitú úlohu pri samotnom vypracovaní diplomovej práce zohráva dobrý výber témy.

Téma diplomovej práce

Téma diplomovej práce, ako sme už spomínali, môže do veľkej miery ovplyvniť samotný výsledok práce. Zvyčajne to funguje tak, že študenti majú určitý zoznam tém a termín, do ktorého si môžu jednu z tém zvoliť. Je dôležité vybrať si tému čím skôr, zvyčajne bývajú v neskorších termínoch tie najlepšie témy už obsadené.

Tému diplomovej práce si volí buď študent sám, alebo ju môže konzultovať s vedúcim svojej diplomovej práce. Vedúci diplomovej práce bývajú zvyčajne študentom priradení. Je dôležité si od začiatku vytvoriť s vedúcim diplomovej práce dobrý vzťah, pretože s ním budete počas celého písania konzultovať svoju záverečnú prácu.

V momente, keď budete mať tému diplomovej práce schválenú, je dobré premyslieť si cieľ a čo chceš vo svojej práci dosiahnuť. Nikdy nezačni rovno tvoriť abstrakt či úvod, ak neviete, čo v ňom chcete povedať. Napríklad, ak je témou tvojej práce medzinárodný marketing, rozmysli si, či chceš túto tému predstaviť prostredníctvom konkrétnej spoločnosti alebo budeš napríklad porovnávať dve rôzne spoločnosti.

Tiež je dôležité premyslieť si svoju tému z hľadiska študijného odboru. Ak študuješ obchod či marketing, môžeš tému medzinárodný marketing rozobrať z pohľadu samotných nástrojov. Ak však študuješ psychológiu, je lepšie sa zamerať napríklad na zákaznícke špecifiká, ich vnímanie marketingu z pohľadu psychológie, a podobne. 

V neposlednom rade by si si mal premyslieť, akú metodiku využiješ a ako budeš svoju prácu spracovávať. 

Osnova ako plán

Osnova diplomovej práce je veľmi dôležitá, pretože bude celú prácu držať v jednej línií, aby si sa dostal tam, kam potrebuješ. Spracuj ju v momente, keď sa poobzeráš po vhodnej literatúre alebo ešte predtým. Niekedy je však lepšie pozrieť sa, akú literatúru máš k danej téme k dispozícií. Ak však vidíš, že literatúry je dostatok, priprav si osnovu a následne si vyber vhodnú literatúru. 


Ako písať diplomovú prácu (článok aj tu)

Diplomová práca - Zhoda

Smernica diplomovej práce

Zoznam použitej literatúry v diplomovej práci

Náležitosti diplomovej práce (klikni na názov článku)

Štruktúra diplomovej práce (klikni na názov článku)

Rozsah diplomovej práce 

Diplomová práca anotácia (klikni na názov článku)

Diplomová práca predhovor a anotácia

Diplomová práca abstrakt

Diplomová práca úvod (klikni na názov článku)

Diplomová práca - jadro (klikni na názov článku)


Nepripravuj si osnovu iba ku teoretickej časti práce, ale predovšetkým aj ku praktickej časti, ktorá je v tomto prípade ešte dôležitejšia.

Úvodpráce je veľmi dôležitý 

Každá diplomová práca, nech sú akokoľvek tieto časti nazvané, obsahuje úvod, jadro a záver.

V úvode diplomovej práce je dôležité spomenúť krátke intro do danej problematiky a tiež tu treba v krátkosti opísať, o čom sa bude písať v každej kapitole. Práve preto je dôležité mať osnovu, potom nebudeš mať problém s vytvorením úvodu. Je to akýsi predslov samotnej diplomovky. Okrem toho je tiež potrebné tu spomenúť cieľ samotnej práce, predmet, prípadne špecifiká. Uveď, čím sa bude zaoberať praktická časť. 

Nie je potrebné, aby bol úvod veľmi formálny. Ide naozaj len o uvedenie danej problematiky a základné myšlienky celej práce, preto tu nie je nevyhnutné využiť odborný štýl. 

V tejto časti je predovšetkým dôležité, aby čitateľ hneď od začiatku chápal, o čom bude daná práca pojednávať a treba ho v nej tiež zaujať. Z úvodu však musí byť jasné, o čom sa bude písať v každej z kapitol. Ak sa niekedy stane, že si niekto neprečíta celú diplomovú prácu, práve úvod býva najčítanejšou časťou celej práce. 

Jadro - teoretická a praktická časť

Jadro záverečnej práce pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť už ako názov napovedá, je teoretickým podkladom celej práce. Pozostáva prevažne z literatúry, ktorú sa ti podarí zhromaždiť. V tejto časti bude veľmi veľa odkazov na literatúru, preto sa treba predovšetkým zamerať na správne uvádzanie zdrojov. Teoretická časť by mala vysvetľovať to, čo sa bude v ďalšej časti rozoberať z praktického hľadiska. 

Skús v teoretickej časti vždy zadefinovať základné pojmy. Nesnaž sa v teoretickej časti obsiahnuť úplne všetko, skôr sa zameraj na konkrétne špecifiká danej témy z teoretického hľadiska. 

Prvá kapitola teoretickej časti by mala byť popisná, niekedy je nazývaná aj analytickou či terminologickou. Ide o  definovanie odborných termínov často využívaných v záverečnej práci. Jedná sa o všeobecný úvod do problematiky, popis riešenia daného problému v súčasnosti ako aj spôsob prístupu k danej problematike.

Tu je príklad: Ak by bol témou tvojej diplomovej práce napríklad spomínaný medzinárodný marketing, v teoretickej časti by si mal rozobrať tento pojem, jeho históriu, kedy vzniká a čo všetko do neho môže patriť, prípadne, ako sa využíva.

Druhá kapitola bakalárskej práce má obvykle syntetickú funkciou. Prepája konkrétnu problematiku práce so všeobecnou problematikou prvej kapitoly. Tým sa vytvára ucelený systém,  ktorý na seba nadväzuje. Na rozdiel od prvej teoretickej časti, v ktorej sa zaoberáš všeobecnými pojmami a terminológiou sa v tejto druhej kapitole opieraš už o konkrétnejšiu literatúru a zdroje.
Príklad: v téme medzinárodného marketingu by si sa v tejto časti zameral na konkrétnejší problém, ktorému sa vo svojej bakalárke chceš venovať, ako napríklad digitálny medzinárodný marketing.

Posledná tretia kapitola má hodnotiaci charakter. Väčšinou obsahuje aj tvoj najvýraznejších osobný príspevok. Ide v nej o úplné prehĺbenie problematiky, vyčerpanie témy a naplnenie cieľov práce na základe poznatkov v predošlých kapitolách. V prípade vyššie uvádzaného príkladu medzinárodného marketingu by si sa v tejto tematike mohol zamerať na výhody a nástrahy digitálneho medzinárodného marketingu či ako ako k nemu pristupovať s príkladom konkrétnej spoločnosti.

PRAKTICKÁ ČASŤ
Záver

Záver diplomovej práce môže byť opäť písaný voľnejšie. Určite by mal však zhŕňať východiská teoretickej a praktickej časti diplomovej práce. Pri príprave teoretickej časti záverečnej práce je dôležité rešpektovať princíp postupnosti. Jej autor by nemal „skákať“ z problematiky na problematiku.

Snaž sa predstaviť si, ako tvoju prácu číta niekto nestranný. Bude vedieť pochopiť, čo si sa prácou snažil dosiahnuť a pomohol si mu v teoretickej časti vysvetliť všetky myšlienky, ktoré neskôr rozoberáš v praktickej časti?

Nezabudni v závere vyhodnotiť aj splnenie svojich cieľov. Pamätaj, že diplomová práca by mala byť praktickou ukážkou tvojich nadobudnutých vedomostí. 


Vzor diplomovej práce tu: