Polovica štúdia na vysokej škole je takmer za tebou a ty si začínaš uvedomovať, že termín odovzdania bakalárskej práce sa neľútostne blíži. 30 normostrán ti už nepríde až tak málo, najmä keď nevieš kde máš začať. Presne pre takéto kritické situácie sme pripravili návod ako postupovať pri písaní bakalárskej práce, ktorý ti prináša odpovede na najčastejšie otázky kladené pri jej písaní.


Polovica štúdia na vysokej škole je takmer za tebou a ty si začínaš uvedomovať, že termín odovzdania bakalárskej práce sa neľútostne blíži. 30 normostrán ti už nepríde až tak málo, najmä keď nevieš kde máš začať. Presne pre takéto kritické situácie sme pripravili návod ako postupovať pri písaní bakalárskej práce, ktorý ti prináša odpovede na najčastejšie otázky kladené pri jej písaní.

Čo je vlastne tzv. „bakalárka“?

Bakalárska práca je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca odborného charakteru. Je to spravidla prvá záverečná práca, ktorú študent pripravuje, preto je zo všetkých záverečných prác definovaná ako tá najjednoduchšia.

Rozsah bakalárskej práce by mal byť 30-40 normostrán, čo predstavuje približne od 50 do 80 tisíc znakov. Zvyčajne býva rozdelená na praktickú a teoretickú časť. V niektorých prípadoch sa však stáva, že bakalárska práca neprináša nové poznatky či zistenia, čiže je založená len na teoretickej báze. To sa predovšetkým stáva pri štúdiu humanitných odborov.

Praktická časť je založená predovšetkým na výskume a uplatnením teórie do praxe. Má rôzne podoby, napríklad vo forme dotazníkov, výpočtov či výskumov.

Jej hlavným cieľom je ukázať schopnosť samostatnej odbornej práce. Zvyčajne je vypracovaná písomne, avšak na niektorých školách môže mať aj inú formu, ako napríklad video, rešerše, softvérové dielo a pod. V každej bakalárskej práci však zohráva asi najpodstatnejšiu úlohu samotný výber témy.

 

Téma bakalárskej práce

Ako sme už spomínali, bakalárka je prvým väčším a rozsiahlejším dielom študenta. Jej tému si študent vyberá sám zo zoznamu univerzitou navrhnutých tém. V tomto bode je veľmi doležíte podotknúť, že každá téma je spojená s osobou školiteľa, teda pedagóga, ktorý túto tému navrhol. Jeho úlohou je predovšetkým dohliadať na korektnosť prípravy. V priebehu písania práce by mal so študentom viesť konzultácie a priebežne čítať pripravované časti textu, pri čom by mal študenta upozorniť na prípadné nedostatky. 

Ak si sa už so svojim školiteľom dohodol na konkrétnej téme tvojej bakalárskej práce, tak by si mal postupovať nasledujúcim spôsobom. Najprv by si si mal zvoliť cieľ, ktorý hodláš prácou sledovať. Ak by išlo povedzme o problém globálneho otepľovania, je dôležité rozhodnúť sa, k akým teoretickým poznatkom má tvoja práca smerovať.

Zameranie bakalárskej práce však musí rešpektovať študijný odbor autora. To v praxi znamená, že ak by bol autorom bakalárskej práce o probléme globálneho otepľovania študent práva, mal by sa zaoberať napríklad právnymi aspektami, ktoré súvisia s touto tematikou. Pokiaľ by to bol psychológ, mohol by sa zamerať na vzťah jednotlivca ku globálnemu otepľovaniu a pokiaľ by išlo o študenta biológie mohol by svoju pozornosť upriamiť na vplyv globálneho otepľovania na flóru a faunu.

Následne by sa mal rozhodnúť akú metodiku čiže spôsob vyžije a ako bude danú prácu spracovávať. 

Osnova ako plán

Osnova bakalárskej práce je mimoriadne dôležitá, pretože pri jej písaní slúži ako plán. Najlepšie urobíš, ak si ju dáš dokopy ešte predtým, ako začneš zhromažďovať všetky potrebné materiály. Budeš totiž lepšie vedieť, aké informácie vlastne potrebuješ.

Tento krok ti odporúčame urobiť hneď po tom, ako budeš mať tému, ciele a metodiku práce a taktiež naštudované materiály o danej téme.


Ako písať bakalársku prácu (článok aj tu)

Bakalárska práca – Zhoda

Smernica bakalárskej práce

Zoznam použitej literatúry v bakalárskej práci

Náležitosti bakalárskej práce (klikni na názov článku)

Bakalárska práca anotácia  (klikni na názov článku)

Bakalárska práca predhovor a anotácia  (klikni na názov článku)

Bakalárska práca abstrakt  (klikni na názov článku)

Bakalárska práca úvod (klikni na názov článku)

Bakalárska práca - jadro (klikni na názov článku)

Bakalárska práca – Resumé

Bakalárska práca záver (klikni na názov článku)

Viac (klikni na ďalšie články)


Úvod robí prvý dojem 

Každá bakalárska práca obsahuje úvod, jadro a záver.

V úvode by mali byť v krátkom rozsahu opísané kapitoly a riešené problémy. Úvod totiž býva akýmsi predslovom každej bakalárky. V niekoľkých riadkoch by si mal načrtnúť problematiku práce, jej cieľ a predmet. Nemal by si však zabudnúť ani na predznamenanie, čo bude predmetom praktickej časti.

Úvod je možné písať trochu pozvoľnejším štýlom, nemusí byť využívaný celkom odborný štýl. Jeho úlohou je hlavne zaujať čitateľa a motivovať ho k následnému prečítaniu celej práce. Táto časť je pre študenta veľmi dôležitou časťou. Stáva sa, že niektorí členovia komisie si z dôvodu nedostatku času nestihnú prečítať celú prácu. Aby si vytvorili obraz o záverečnej práci, častokrát je práve úvod tým najčítanejším textom.

Jadro - teoretická a praktická časť

Jadro záverečnej práce pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť je akousi základňou pre prípadnú praktickú časť. V teoretickej časti bakalárskej práce by si mal zadefinovať základné pojmy, popísať prístup jednotlivých autorov, prípadne ich prístupy a výsledky môžeš porovnávať. Vždy píš najskôr všeobecné fakty a postupne sa posúvajte k špecifickým problémom.

Prvá kapitola teoretickej časti by mala byť popisná, niekedy je nazývaná aj analytickou či terminologickou. Ide o  definovanie odborných termínov často využívaných v záverečnej práci. Jedná sa o všeobecný úvod do problematiky, popis riešenia daného problému v súčasnosti ako aj spôsob prístupu k danej problematike.

Uvedieme príklad: Ak by bolo témou tvojej bakalárskej práce problém globálneho otepľovania, tak v tejto úvodnej teoretickej časti by si mohol definovať samotný pojem globálne otepľovanie, jeho históriu, prípadne príčiny a následky tohto environmentálneho problému.

Druhá kapitola bakalárskej práce má obvykle syntetickú funkciou. Prepája konkrétnu problematiku práce so všeobecnou problematikou prvej kapitoly. Tým sa vytvára ucelený systém,  ktorý na seba nadväzuje. Na rozdiel od prvej teoretickej časti, v ktorej sa zaoberáš všeobecnými pojmami a terminológiou sa v tejto druhej kapitole opieraš už o konkrétnejšiu literatúru a zdroje.

Príklad: v téme globálneho otepľovania by si sa v tejto časti zameral na konkrétnejší problém, ktorému sa vo svojej bakalárke chceš venovať, ako napríklad roztápanie polárnych ľadovcov.

Posledná tretia kapitola má hodnotiaci charakter. Väčšinou obsahuje aj tvoj najvýraznejších osobný príspevok. Ide v nej o úplné prehĺbenie problematiky, vyčerpanie témy a naplnenie cieľov práce na základe poznatkov v predošlých kapitolách. V prípade vyššie uvádzaného príkladu globálneho otepľovania, by si sa v tejto tematike mohol zamerať aj na ohrozené druhy fauny na severnom póle, akým je napríklad medveď biely. 

PRAKTICKÁ ČASŤ

Záver

Záver bakalárskej práce zhrňuje východiská teoretickej a praktickej časti bakalárskej práce. Pri príprave teoretickej časti záverečnej práce je dôležité rešpektovať princíp postupnosti. Jej autor by nemal „skákať“ z problematiky na problematiku.

Práca by mala byť plynulá, systematická a prepojená. Mala by obsahovať prehľadné zhodnotenie prejednávanej problematiky v súvislosti so zmienenými s cieľmi .

Teoretická časť predstavuje základňu pre prípadnú praktickú časť V teoretickej časti by mala byť definícia používaných pojmov a metodika, prostredníctvom ktorej sa dopracuješ k cieľu. Ako sme už spomínali, základom pre písanie teoretickej časti bakalárskej práce je štúdium odbornej literatúry a iných overených zdrojov. Štúdiom literatúry získaš aj globálnejší pohľad do problematiky, ktorý ti zjednoduší orientáciu počas písania práce a počas jej obhajoby.

 

 VZOR A UKÁŽKA BAKALÁRSKEJ PRÁCE:
                                                              

                                                                                                   Bakalárska práca vzor 1                                                                         

                                                                           Bakalárska práca vzor 2                                         

  


  

                               

                                                                            Bakalárska práca vzor 3 

 


Vzor bakalárskej práce tu:

Bakalárska práca na stiahnutie